Kryteria oceny ofert w nowym P.z.p.

Prawo zamówień publicznych to wciąż rozwijająca się dziedzina, której znaczenie dla kształtowania polityki państwa oraz rozwoju konkurencyjności i efektywności gospodarczej jest bezdyskusyjne. Mając na uwadze cele oraz wyzwania jakie stawia przed ustawodawcą materia zamówień publicznych w dążeniu do osiągnięcia maksymalnej efektywności i przejrzystości udzielanych zamówień, a w dłuższej perspektywie kształtowania polityki zrównoważonego rozwoju planowane jest zastąpienie regulacji zamówień publicznych w dotychczasowym kształcie nową ustawą. Konieczne jest bowiem dostosowanie otoczenia prawnego do zmieniających się realiów gospodarczych. O projekcie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych w ogólnym zarysie pisaliśmy już w styczniu[1]. Niniejszy artykuł poświęcony zostanie kształtowi jaki przyjąć mają regulacje zobowiązujące publicznych zamawiających do stosowania dodatkowych kryteriów oceny ofert.

Czytaj dalej

Reklamy
Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Oferta przetargowa na odbiór odpadów komunalnych

W związku z przeprowadzonym przetargiem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Alwernia przestawiamy warunki cenowe oferenta.

W dniu 06.12.2018 r. został ogłoszony przetarg na okres obowiązywania umowy od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.

Otwarcie ofert przetargowych odbyło się w dniu 19.12.2018.

 

Wpłynęła jedna oferta:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Bolesław Sp. z o.o. ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław

  • Cena ryczałtu miesięcznego brutto: 170 834,00 zł

  • Cena brutto oferty: 512 502,00 zł

Cena brutto oferty (512 502,00 zł) + odbiór odpadów wielkogabarytowych (30 000,00 zł) + obsługa systemu (30 000,00 zł) (na okres trzech miesięcy) wynosi łącznie 572 502,00 zł

Stawka opłat od mieszkańca to 16,50 zł w przypadku, gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny oraz 35,00 zł w przypadku nie prowadzenia selektywnej zbiórki.

Zmiana stawek podyktowana jest koniecznością pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów, obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Oferty przetargowe są wyższe od możliwości jakie dają wpływy z opłat od właścicieli nieruchomości, pomniejszone o pozostałe koszty systemu, a których nie można wyeliminować z uwagi na konieczność realizacji zadań wymaganych ustawą. Jednocześnie nie można zrezygnować z korzystania z usługi odbioru i zagospodarowania odpadów mimo, że powoduje to niedobór w obecnych kosztach systemu.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Informacja na temat podmiotów odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Alwernia.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Alwernia w 2019 roku

DROGI WOJEWÓDZKIE
Usługa zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej o nr 780 o nazwie Kraków – Alwernia – Chełmek – Chełm Śląski, zakres odcinka Zabierzów- Kryspinów- Kraków –Wygiełzów na obszarze gminy Alwerniarealizowana jest przez: Konsorcjum: F.H.U ADIM  Pomoc Drogowa, Adam Kruszyna, 32-020 Wieliczka, Biskupice 134, STAN- BRUK S.C., os. rtm. Witolda Pileckiego 19/7, 32-600 Oświęcim

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Zmiany w prawie pracy: sposób wypłaty wynagrodzenia

Już 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (dalej również: nowelizacja). Warto w związku z tym zweryfikować, wdrożenia jakich zmian wymaga od nas – jako pracodawców – ustawodawca.

W ramach omawianej nowelizacji kodeksu pracy ustawodawca podjął decyzję o zmianie podstawowej formy wypłaty wynagrodzenia za pracę. Przypomnijmy, że dotychczas zasadniczą formą wypłaty wynagrodzenia pracownikowi była wypłata do rąk własnych pracownika. Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 86 § 3 kodeksu pracy, obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Komunikat

Znalezione obrazy dla zapytania cenzura internetu

W dniu 24 grudnia po skoordynowanym ataku na portalu społecznościowym Facebook, w strony administrowanych przez  kol. Janusza Mucha, została wprowadzona blokada na 30 dni. Sprawa dość powszechna na lewackim Facebooku, ale dodatkowo miała miejsce całkowita blokada, przez atak na konto. Weryfikacja konta ujawniła które pozycje nie spełniają norm społecznościowych.

Podajemy więc linki do tekstów ocenzurowanych przez Fc:

https://owpkr.wordpress.com/2018/12/23/rewolucyjna-walka-z-bozym-narodzeniem/

https://owpkr.wordpress.com/2018/12/15/szkic-do-portretu-dyktatora/

https://armiaboga.wordpress.com/2018/11/25/przerazajaca-praktyka-stala-sie-obowiazkowa-co-to-takiego/

W tym nadchodzącym Nowym Rokiem 2019

Adm.

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Termomodernizacja i wymiana pieców. To najważniejsze elementy programu antysmogowego

Dotacje państwa na termomodernizację domów i wymianę pieców na ekologiczne mogą sięgnąć nawet 90 proc. kosztów takiej inwestycji – poinformował minister środowiska Henryk Kowalczyk. Dodał, że od nowego roku ma być ulga podatkowa dla zamożniejszych.

Minister wyjaśnił, że nowy program antysmogowy będzie miał dwa komponenty: pierwszy – to wymiana pieca węglowego na bardziej ekologiczny, np. pompę ciepła, piec gazowy, piece na biomasę czy przyłącze do sieci ciepłowniczej; drugi to termomodernizacja domu. Jeżeli właściciel nieruchomości ocieplił swój dom wcześniej, będzie mógł się starać o dopłatę do wymiany pieca.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

PKW podała wyniki do rad gmin, powiatów i sejmików województw

Wojciech Hermeliński, przewodniczący PKW poinformował, że w niedzielnych wyborach do rad gmin, powiatów i sejmików województw kandydowało prawie 185 tysięcy osób. W sumie wybrano 46 745 radnych z czego 39524 radnych gmin (w tym 32 tys. 173 w gminach liczących do 20 tys.mieszkańców oraz 7 tys. 351 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców), 6244 radnych powiatowych, 425 radnych dzielnic Warszawy i 552 radnych sejmików wojewódzkich.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz